برچسب: تعبیر طناب در خواب

طناب

  طناب در خواب کاری است که می کنید، رشته ای است که در دست دارید و پیوندی است که...