برچسب: تعبیر طلا

طلا

  دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب...