برچسب: تعبیر زکام ئذ خواب

زکام

  اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان...