برچسب: تعبیر ریش تراشیدن

تراشیدن ریش

  حضرت دانیال گوید: اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. تعبیر خواب اصلاح...