برچسب: تعبیر روسری

شال – روسری

  تعبیر روسری: دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید....