برچسب: تعبیر دیدن کلاغ در خواب

کلاغ

  کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته...