برچسب: تعبیر دیدن پرنده در خواب

کرکس

  دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار...