برچسب: تعبیر دیدن لاک پشت در خواب

لاک پشت

  لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و...