برچسب: تعبیر دیدن فانوس در خواب

فانوس

  اگر در خواب ببینید جائی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید خواب شما می گوید امیدی در...