برچسب: تعبیر دیدن عطر در خواب

عطر

  عموم بوهای خوش در خواب تعبیر خوب دارند و بوهای بد تعابیر نامطلوب. حتی اگر بوئی خوش باشد ولی...