برچسب: تعبیر دیدن طوطی در خواب

طوطی

  طوطی در خواب های ما شخصی است وراج، پر حرف، مکرر گو و در عین حال بدیع و ظریف...