برچسب: تعبیر دیدن جغجغه در خواب

جغجغه

  جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که...