برچسب: تعبیر دیدن اسپند در خواب

اسپند

  بخور یا اسپند دود کردن – در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبائی که...