برچسب: تعبیر دیدن ازدواج در خواب

ازدواج

  ازدواج کردن در خواب به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت...