برچسب: تعبیر خوردن گوشت در خواب

گوشت

  دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد. البته...