برچسب: تعبیر خواب گل نرگس

نرگس

  نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و...