برچسب: تعبیر خواب کتاب

کتاب

  معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه...