برچسب: تعبیر خواب نمد

نمد

  نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز...