برچسب: تعبیر خواب نردبان

نردبان

  اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار...