برچسب: تعبیر خواب میوه

میوه

  دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی...