برچسب: تعبیر خواب مرغابی

مرغابی

  مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ...