برچسب: تعبیر خواب قلیان

قلیان

  قلیان مانند دیگر وسائل تدخین نشان غم و اندوه و تلخ کامی است. چنانچه در خواب ببینید که قلیان...