برچسب: تعبیر خواب قفس

قفس

  قفس در خواب گویای سختی و تنگی است. اگر در خواب ببینید قفسی خالی در خانه دارید یا یک...