برچسب: تعبیر خواب قربانی کردن

قربانی کردن

  قربانی کردن در خواب نجات و رستگاری است و دیدن قربانی کردن دیگران نشان انتفاع و سود بردن است...