برچسب: تعبیر خواب فرفره

فرفره

  فرفره فریب و نیرنگ است. اگر در خواب ببینید که چون کودکان فرفره ای در دست دارید نشان آن...