برچسب: تعبیر خواب فرعون

فرعون

  فرعون در خواب های ما همان تعبیر را دارد که برای پادشاه گفتیم. در خواب های خویش ما شخصی...