برچسب: تعبیر خواب فرش

فرش

  معنی فرِِش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که...