برچسب: تعبیر خواب فرشته

فرشته

  دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت ظاهری آن ها پیدا می...