برچسب: تعبیر خواب غوره

غوره

  اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی...