برچسب: تعبیر خواب غم و اندوه

افسردگی

  دیدن یکی از موارد زیر در خواب میتواند به عنوان افسرده بودن و ناراحتی دانست و تعبیر کرد: غم...