برچسب: تعبیر خواب عدس

عدس

  دیدن عدس در خواب خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید...