برچسب: تعبیر خواب عاج

عاج

  عاج استخوان دندان فیل است. همان طور که در بیداری در زندگی عادی ما چیزی است نفیس و گران...