برچسب: تعبیر خواب طبق

طبق

  طبق ظرفی است به مانند سینی اما مقداری بزرگتر از سینی، معبران کهن طبق را نادم و کنیز و...