برچسب: تعبیر خواب صلوات

صلوات

  محمدبن سیرین گوید: اگر دید که بر رسول صلوات می فرستاد، دلیل است حاجتش روا شود و روزی بر...