برچسب: تعبیر خواب شراب

شراب

  اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر...