برچسب: تعبیر خواب شتر

شتر

  شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از...