برچسب: تعبیر خواب شاهدانه

شاهدانه

  دیدن شاهدانه بو داده در خواب نیکو است و مال اندک و سود قلیل است. اگر ببینید آجیل شاهدانه...