برچسب: تعبیر خواب سرمه کشیدن

سرمه کشیدن

  معبران چشم را دین و ایمان و سرمه را روشنایی تعبیر می کنند در واقع در خواب سرمه به...