برچسب: تعبیر خواب ساختمان

ساختمان

  بنا و ساختمان در خواب های ما آرزو و آمال است و کارهایی است که بر مبنای هوای نفس...