برچسب: تعبیر خواب زیلو

زیلو

  زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. به زبان...