برچسب: تعبیر خواب زیارت

زیارت

  دیدن جمع زیارت کنندگان در خواب ، نشانه آن است که به سفری طولانی خواهید رفت .. اگر خواب...