برچسب: تعبیر خواب زنجیر

زنجیر

  زنجیر در خواب نشان اسارت و پیوند انقیاد آمیز است و تعبیر آن متفاوت می شود وقتی که سر...