برچسب: تعبیر خواب زنجبیل

زنجبیل

  زنجبیل یکی از سوس های تند غذایی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده. یکی از معبران نوشته...