برچسب: تعبیر خواب رودخانه

رودخانه

  نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند. آب تنی در رودخانه...