برچسب: تعبیر خواب رقص

رقص

  چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر...