برچسب: تعبیر خواب رشته

رشته

  رشته، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و...