برچسب: تعبیر خواب رب

رب

  اگر در خواب ببینید که رب می جوشانید یا رب خریده اید مالی را به زحمت و رنج و...