برچسب: تعبیر خواب دشمن

دشمن

  دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که...