برچسب: تعبیر خواب دستبند

دستبند

  دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد....