برچسب: تعبیر خواب دریا

دریا

  نفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست چون...